Doelstelling

Doelstelling van het Platform is om met de betrokken partijen in de informatieketen van juridische informatie gezamenlijk te komen tot eenduidigheid in informatie-uitwisseling, structurering en metadatering.
Het oogmerk hierbij is om de informatie zowel bij de bron, de leverancier als bij de afnemer efficiŽnt en doeltreffend te kunnen beheren en in de werkprocessen toe te kunnen passen. Daarbij wordt een efficiŽnte inrichting van de informatieketen nagestreefd, waarbij informatie- en waardetoevoeging zo dicht mogelijk bij de bron plaatsvindt en redundantie wordt tegengegaan.

Gestreefd wordt met name naar gebruik van, resp. standaardisatie in:
  • Standaard-IDís en verwijzingen naar wet- en regelgeving en jurisprudentie;
  • Standaard-IDís en verwijzingen naar andere informatiesoorten in het
    juridisch informatiedomein; met name: Internationale verdragen, OfficiŽle Publicaties, commentaren, tijdschriftartikelen en boeken;
  • Standaard IDís en verwijzingen voor EU-jurisprudentie en Ėregelgeving;
  • Uitwerking van gezamenlijke metadata op hoofdniveaus.